วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6


แต่ละกลุ่มนำเสนอ mindmap
เรื่อง คำพ่อสอน ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์
โดยนำเสนอผ่านโปรแกรม mindmanager

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4


ได้ฝึกการใช้โปรแกรม Mind Manager
ได้รู้จักเวปไซต์ที่ใช้ดาวโหลดคลิบวิดีโอ ได้แก่
http://www.mediaconverter.org/
http://www.keepvid.com/
ได้ฝึกการดาวโหลดข้อมูลทาง IT
ได้รู้จักการติดตั้งโปรแกรม free mind

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 3


สัปดาห์นี้เรียนรู้เรื่องการสร้าง Blog - e - Portfolio
ตอนนี้ก็สามารถสร้าง Blog ได้แล้ว อาจารย์สอนละเอียดดีคะ
และก็สอนช้าดี ทำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ง่ายคะ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 2


ได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ได้ฝึกการสืบค้นข้อมูลทาง IT
ได้รู้เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 คำพ่อสอน : ความเจริญกับศีลธรรม
นางสาววรรณภา พุ่มพวง จักทำเรื่อง หน้าที่ของผู้จัดและให้การศึกษาวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5


ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และการเลือกสรรข้อมูลจากหนังสือ 9 คำพ่อสอน
ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม MindManager
ได้ฝึกการนำเสนอข้อคิดจากหนังสือ 9 คำพ่อสอน
ผ่านทางโปรแกรม MindManager