วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์นี้ได้เรียนรู้เรื่อง Search Engine
ทั้งในเรื่องของประเภท การทำงาน
และประโยชน์ของ Search Engine
ได้รู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลแบบ Basic Search
และ Advanced Search
ได้รู้จักการประเมินสารสนเทศบนเว็บ
ว่ามีความจำเป็นและเกณฑ์การประเมินอย่างไร
และนอกจากนี้ยังได้รู้วิธีการเขียนบรรณานุกรม
ชนิดต่าง ๆ ที่ถูกต้องอีกด้วย

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 8


วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง
ได้รู้เรื่องประเภทของเสียงที่นำเสนอทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รู้จักเสียงแบบดิจิตอล
ได้รู้วิธีการแสดงผลเสียงบนระบบเครือข่าย
ได้รู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสื่อเสียง
ได้รู้เทคนิคการเขียนบทความ และส่วนประกอบของบทความ
นอกจากนี้ยังได้ฟังคลิปเสียง การเทศนาของของท่าน ว.วชิรเมธี
เรื่อง หน้าที่ของพ่อแม่ และลูกที่ดี
และเรื่องแก้ไฟริษยาได้อย่างไร
จากนั้นก็วิเคราะห์สิ่งที่ได้ฟังแล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด
ของทั้งสองเรื่อง

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การศึกษาด้านจิตใจและศีลธรรมยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่โลกก้าวสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์มีอยู่มากมาย จนอาจทำให้คนส่วนใหญ่หลงใหลในกระแสวัตถุนิยมและมองข้ามความเจริญในด้านของจิตใจและศีลธรรมไป แล้วจะมีสิ่งใดเล่าที่จะช่วยให้เยาวชนของชาติไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเหล่านี้
การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อคนทุกคน ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปเพียงใดก็ตามแต่การศึกษาก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและไม่สามารถละเลยได้ การศึกษาเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดคนให้เป็นผู้ที่เจริญ มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจในการที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ใน การประกอบอาชีพและทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมต่อไป มีผู้กล่าวไว้ว่า “ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ” ดังนั้น หากเยาวชนในวันนี้ได้รับการศึกษาที่ดีและครบทุกด้าน เราก็ย่อมจะวางใจได้ว่าอนาคตของชาตินั้นจะต้องสดใสและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน ดังนั้น สิ่งที่ผู้จัดและให้การศึกษาควรคำนึงถึงคือ การให้ความรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนและในขณะเดียวกันก็อบรมสั่งสอนและฝึกหัดจิตใจของพวกเขาเหล่าให้มีคุณภาพดีและมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ควรสอนให้พวกเขาเป็นคนที่มีเหตุผล รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักเลือกทำสิ่งที่มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักปฏิเสธการกระทำที่จะก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองด้วย
ในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ดี เราต้องรู้จักนำความรู้และคำสั่งสอนต่าง ๆ ของพ่อแม่และครูอาจารย์ มาใช้ในการเรียนและการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนิสิต ความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รู้จักนำความรู้ที่มีอยู่นั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากเรียนรู้แล้วไม่รู้จักนำความรู้ไปใช้หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็เท่ากับว่าการเรียนรู้และการอบรมสั่งสอนที่ได้รับในอดีตจากบุคคลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อันใดเลย ความรู้ด้านวิชาการที่เราได้รับจากการศึกษานั้นจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ แต่การพัฒนาด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาที่ได้รับการฝึกหัดจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ รวมถึงการฝึกฝนด้วยตนเองนั้น จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและเป็นนิสิตที่มีคุณภาพของที่นั่นได้อย่างภาคภูมิใจ เราต้องรู้จักตั้งใจเรียน หมั่นศึกษาหา ความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนิสิตที่ดี และช่วยดำรงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้คงอยู่ต่อไปได้
ในขณะนี้ความเจริญทางด้านวัตถุของโลกเรากำลังก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยฝีมือของมนุษย์ทั้งหลาย หากแต่ความเจริญทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาของคนกำลังเสื่อมถ้อยลงไปทุกที การศึกษาและการฝึกฝนความเจริญด้านจิตใจและศีลธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ ความเจริญทางด้านวัตถุและความเจริญทางด้านจิตใจของมนุษย์มีความสมดุลกัน และช่วยป้องกันมิให้เยาวชนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัตถุนิยมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข