วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 2


ได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ได้ฝึกการสืบค้นข้อมูลทาง IT
ได้รู้เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น